środa, 16 sierpnia 2006

be depressed....

Jestem z natury bardzo dynamiczną, pełną energii i optymizmu osobą. Przez ostatnie 2-3 lata przed przeszczepem moja choroba drobnymi krokami postępowała. Jakoś podstępnie zabierała sobie kawałek mnie, jeden po drugim z każdym dniem, miesiącem, kolejnym półroczem, rokiem. Myślę, że kiedy się ma pełną świadomość spadających sił, coraz większych ograniczeń - kiedy już się wie, że pewne rzeczy robi się być może już ostatni raz, to nie sposób nie popaść w depresję. Stałam się inną osobą. Stałam się zaprzeczniem siebie.


Każdy etap przebiegu choroby - co za tym idzie, każdy rok, był inny. Tylko każdy coraz cięższy. Na każdym odcinku zawiłej drogi trzeba było szukać nowego rozwiązania i na każdym odcinku - co ważniejsze - trzeba się pogodzić z nową sytuacją.

Świat powoli zaczął się zawężać... od grona znajomych począwszy, przez miejsca, w których można bywać, potem miejsca, do których jest się w stanie w ogóle dojść, przez ilość i jakoś czynności, które można wykonywać... Myśli zaczynały się zapętlać "Czy dam radę?".
----------------------------------------------------------------------------

I 'm very dynamic person , full of the energy and the optimism. Through last 2 - 3 years before the transplant my illness with small steps acted. Somehow insidiously it took the piece away of me, one by one with each passing day, with month, with next half year, with year. I think, that when someone have the full awareness of dropping,  less and less power and having more restrictions - when somebody already know that certain things perhaps had already for the last time being done, it have been impossible to not being depressed. I became other person.

Of course every stage of the course of illness - every year, was different. Every year had been heavier then one before. Such an unsteady state with direction to worse it means that they live in constant fear of what is supposed to take place. On every stretch of the convoluted road it is necessary to search for the new solution and at every episode - more important - it is necessary to be reconciled with a new situation.

World slowly started be smaller.. From the circle having conceived acquaintances, through places, in which it is possible to be, then places, to which they are in the state generally speaking to reach, through the amount and somehow activities which it is possible to carry out... Thoughts began to loop "will I get by?".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz