poniedziałek, 9 czerwca 2008

Pomost do przeszczepu - BiPAP -Bride to transplant

Po niecałym miesiącu funkcjonowania pod stałym przepływem tlenu, okazało się, że i tak jestem zbyt słaba, żeby robić w ciągu dnia cokolwiek innego niż niezbędne czynności. Nie było mowy
o jakimkolwiek wyjściu gdziekolwiek....dzień za dniem w domu. Sen jedyna ulgą. Jednak wydajność odpoczynku podczas snu spadała. Co w konsekwencji oznaczało długi sen i permanentne poczucie zmęczenia.

Stało się konieczne używanie BiPAP-u, czyli maski wspomagającej oddech - domowej terapii respiratorem. "Przewlekła niewydolność oddechowa, zwłaszcza przebiegająca
z podwyższeniem stężenia dwutlenku węgla we krwi, prowadzi do przewlekłego wyczerpania mięśni oddechowych. Dochodzi wówczas do spadku ich skuteczności, osłabienia wentylacji, pogłębienia niedotlenienia. Chory podłączony do BiPAP-u oddycha samodzielnie. Jednak każde zapoczątkowanie wdechu przez chorego, nawet bardzo niewielkie, wyzwala reakcję aparatu, który podaje wówczas powietrze pod określonym przez lekarza ciśnieniem i przez zadany czas. Wydech następuje biernie, ale utrzymanie podwyższonego ciśnienia w drogach oddechowych pozwala na łatwiejsze opróżnienie płuc
z powietrza. Dzięki działaniu aparatu chory wkłada minimalny wysiłek
w oddychanie. Mięśnie oddechowe są znacznie odciążone, co umożliwia im odbudowanie zapasów energetycznych  i tym samym wypoczynek. Do maski podłącza się również tlen."
- jak pisze Dr Pogorzelski w biuletynie "Mukowiscydozy" 20/2007

Here you can see slepping with BiPAP
Ta maszyna wielkości inhalatora, to mój BiPAP
Beside me my BiPAP

BiPAP nazywany jest "pomostem do przeszczepu". Co wieczór podłaczałam respirator i koncentrator tlenu, zakładałam maskę
i kładłam się spać. Na początku może trudno się przezwyczaić do spania w masce "gazowej" ;) jednak, kiedy aktywność w ciągu dnia spada do zera, jest się gotowym spróbować wszystkiego, aby poczuć się silniejszym. Po paru dniach spania
z maską poczułam zmianę. Może nie diametralną, ale czasem godzina czy dwie więcej, aby nie czuć się zmęczonym robi wielki różnicę. Nie wyobrażam sobie mojej drogi do przeszczepu bez BiPAPu i polecam ją każdemu. Nigdy nie wiadomo jak długo trzeba będzie czekać na operację
i dlatego należy magazynować siły w miarę możliwości.

---------------------------------------------------------------------------
After the not quite month of functioning with the permanent flow of oxygen was not so good. I was too weak in order to do anything else from essential activities. I couldn’t move from home.... day by day at home. Sleeping was only relief. However the productivity of the rest during sleeping dropped. What in consequence meant the long slepping and permanent feeling the tiredness.
It  was necessary to use BiPaP - mask supporting breathing - of home therapy with the respirator. "The respirator failure stalled, especially running with increasing the concentration of the carbon dioxide in blood, is leading for chronic using up respiratory muscles. That is reaching the fall in their effectiveness, of weakening the air conditioning, of deepening hypoxia. Sick person who is connected to BiPAP is breathing independently. However every initiating the inhalation by the sick person, even very much little, air is releasing the reaction of apparatus which that is giving then under definite through doctor with pressure and through the set time. Exhalation is taking place passively, but holding the raised pressure in the respiratory tract allows for simpler emptying lungs of air. Thanks to the operation of apparatus the sick person is putting minimal effort into breathing. Respiratory muscles much are relieved what enables them to rebuild the energy wrestling and in the process rest. Oxygen is also connecting to the grimace. "- how was writing Dr. Pogorzelski in the bulletin of the" Cystic Fibrosis "No. 20 / 2007.

BiPAP is being named " bridge to transplant". Every evening I turn on respirator and the concentrator of oxygen, I put on a mask and I lied down to sleep. At the beginning it can be difficulty accotumer to sleeping in the "gas mask";) However, when the initiative mane is falling to the nought, they are ready to try everything in order to feel stronger. After a few days of sleeping with the maskI felt difference. Perhaps not diametric, but with time hour whether two more in order not to feel is becoming tired for me was large difference. I am not imagining the dear for the transplant without BiPAPu and I recommend everyone her. You never know how long it will be necessary to wait for the operation and therefore one should store forces as far as possible.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz